Algorytm Dijkstry (w trakcie pisania)

Wyszukiwanie najkrótszej drogi między parą wierzchołków w grafie

Algorytm Floyda-Warshalla w przeciwieństwie do algorytmu Dijkstry można było zastosować w grafach z ujemnymi wagami krawędzi, warunkiem było aby w grafie nie występowały ujemne pętle.

Algorytm Dijkstry jest algorytmem zachłannym czyli w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego, najlepiej rokującego w danej chwili rozwiązania częściowego. Podczas pracy algorytmu nie jest dokonywana ocena odnośnie całokształtu jedynie ocena lokalna i wybierane jest rozwiązanie lokalnie optymalne.

Przykładowe zastosowanie algorytmu Dijkstry

Algorytm ten może być wykorzystywany przy obliczaniu najkrótszej drogi na mapie zakładając, że każde skrzyżowanie to wierzchołek a odległości między nimi to wagi. Również jest wykorzystywany przy trasowaniu w sieciach komputerowych w protokole OSPF (wiki).

Działanie algorytmu

Algorytm polega na wybieraniu drogi, która w danej chwili ma najniższy koszt. Startując z wierzchołka s szukamy wagi która jest najniższa i przechodzimy do wierzchołka po tej krawędzi.

Algorytm ten również ma złożoność O(n2) zaś Floyda-Warshalla O(n3). Również jego zaletą jest to, że nie są obliczane wszystkie odległości tylko wyszukiwana ta do celu, dzięki czemu może algorytm zakończyć się wcześniej, co nie ma miejsca w Floydzie-Warshallu. Również tam gdzie graf się zmienia warto rozważyć ten algorytm, przy niezmiennych Floyd-Warshall.

Implementacja kodu

Do testowania implementacji zastosujemy ten sam graf co w algorytmie Floyda-Warshalla:

Ryc. 1. Graf do testowania implementacji kodu
Ryc. 2. Macierz sąsiedztwa grafu z Ryc. 1.
using System;

namespace Dijkstra
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Przykładowa implementacja algorytmu Dijkstry");

      //przygotowanie danych
      //utworzenie tablicy
      int rozmiar_tablicy = 5; //ilosc wierzchołków grafu
      var tablica = new int[rozmiar_tablicy, rozmiar_tablicy];

      //wypełnienie tablicy

      for (int i = 0; i < rozmiar_tablicy; i++)
        for (int j = 0; j < rozmiar_tablicy; j++)
        {
          tablica[i, j] = Dijkstra.INFINITI;
        }

      //uzupełnienie macierzy sąsiedztwa
      //tablica zaharkodowana, najlepiej by było przekazywać macierz jako parametr
      tablica[0, 1] = 2;
      tablica[0, 2] = 3;
      tablica[1, 3] = 3;
      tablica[1, 4] = 7;
      tablica[2, 3] = 4;
      tablica[3, 4] = 1;

      //utworzenie instancji klasy
      var dijkstra = new Dijkstra(tablica);

      //pobranie ścieżki między wierzchołkami podanymi w parametrze metody
      var test = dijkstra.GetPath(0, 4);

      foreach (var item in test)
      {
        Console.WriteLine(item.ToString());
      };

      Console.ReadLine();
    }

    class Dijkstra
    {
      //stała - nieskończoność
      public const int INFINITI = int.MaxValue;
      public int[,] Tablica { get; set; }
      public Dijkstra(int[,] tablica)
      {
        Tablica = tablica;
      }


      public int[] GetPath(int start, int meta)
      {
        int rozmiarTablicy = Tablica.GetLength(0);
        int[] odleglosc = new int[rozmiarTablicy];
        int[] poprzednik = new int[rozmiarTablicy];
        int[] wezel = new int[rozmiarTablicy];

        for (int i = 0; i < odleglosc.Length; i++)
        {
          odleglosc[i] = poprzednik[i] = INFINITI;
          wezel[i] = i;
        }

        odleglosc[start] = 0;

        do
        {
          int najmniejszy = wezel[0];
          int najmniejszyIndex = 0;
          for (int i = 0; i < rozmiarTablicy; i++)
          {
            if (odleglosc[wezel[i]] < odleglosc[najmniejszy])
            {
              najmniejszy = wezel[i];
              najmniejszyIndex = i;
            }
          }

          rozmiarTablicy--;
          wezel[najmniejszyIndex] = wezel[rozmiarTablicy];

          if (odleglosc[najmniejszy] == INFINITI || najmniejszy == meta)
          {
            break;
          }

          for (int i = 0; i < rozmiarTablicy; i++)
          {
            int j = wezel[i];
            int nowaOdleglosc = odleglosc[najmniejszy] + Tablica[najmniejszy, j];
            if (nowaOdleglosc < odleglosc[j])
            {
              odleglosc[j] = nowaOdleglosc;
              poprzednik[j] = najmniejszy;
            }
          }
        }
        while (rozmiarTablicy > 0);

        return RekonstruktorSciezki(poprzednik, start, meta);
      }

      public int[] RekonstruktorSciezki(int[] prev, int start, int meta)
      {

        int[] ret = new int[prev.Length];
        int currentNode = 0;
        ret[currentNode] = meta;
        while (ret[currentNode] != INFINITI && ret[currentNode] != start)
        {
          ret[currentNode + 1] = prev[ret[currentNode]];
          currentNode++;
        }
        if (ret[currentNode] != start)
          return null;
        int[] reversed = new int[currentNode + 1];
        for (int i = currentNode; i >= 0; i--)
          reversed[currentNode - i] = ret[i];
        return reversed;
      }
    }
  }
}

Algorytm Floyda-Warshalla (w trakcie pisania)

Wyszukiwanie najkrótszej drogi między parą wierzchołków w grafie

Problem

Aby znaleźć drogę do celu musimy drogę zaplanować. Możemy wyszukać najszybszą, najtańszą, ekonomiczną. A jak sprawdzić która to która? Mamy wiele algorytmów pomagających nam to obliczyć i jednym z nich jest algorytm Floyda-Warshalla. Algorytm ten pozwala odnaleźć najkrótszą drogę między dwoma wierzchołkami w grafie ważonym.

Jak działa algorytm?

W grafie jeżeli najkrótsza droga między wierzchołkami a i c prowadzi przez wierzchołek b to znaczy, że jest ona połączeniem najkrótszych dróg między a i b oraz b i c.

Na początku algorytmu definiowana jest tablica najkrótszych ścieżek, tak że dla każdej pary wierzchołków mamy:

 • 0 gdy a = c (ten sam wierzchołek)
 • w(a, c) gdy istnieje krawędź między a i c
 • nieskończoność gdy nie istnieje krawędź między a i c

Złożoność algorytmu

Implementacja algorytmu

Sposobem przechowywania grafu w pamięci komputera są różne struktury danych. Jedną z nich jest macierz. Za pomocą macierzy możemy opisać które wierzchołki sąsiadują z innymi.

Przykładowa macierz może wyglądać następująco:

Ryc. 1. Macierz sąsiedztwa dla grafu z ryc. 2

A graf który przedstawia to:

Ryc. 2. Przykładowy graf nieskierowany

Do opisu grafów ważonych wykorzystuje się również macierz wag.

Ryc. 3. Macierz wag dla grafu z ryc. 4.

W implementacji wykorzystamy graf opisany macierzą:

Ryc.5. Macierz sąsiedztwa grafu wykorzystanego w implementacji kodu.

Graf będzie się przedstawiał następująco:

Ryc. 6. Graf wykorzystany w przykładowej implementacji kodu.
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace FloydWarshall
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Przykładowa implementacja algorytmu Floyda-Warshalla");

      //przygotowanie danych
      //utworzenie tablicy
      int rozmiar_tablicy = 5; //ilosc wierzchołków grafu
      var tablica = new int[rozmiar_tablicy, rozmiar_tablicy];

      //wypełnienie tablicy

      for (int i = 0; i < rozmiar_tablicy; i++)
        for (int j = 0; j < rozmiar_tablicy; j++)
        {
          tablica[i, j] = Floyd.INFINITI;
        }

      //uzupełnienie macierzy sąsiedztwa
      //tablica zaharkodowana, najlepiej by było przekazywać macierz jako parametr
      tablica[0, 1] = 2;
      tablica[0, 2] = 3;
      tablica[1, 3] = 3;
      tablica[1, 4] = 7;
      tablica[2, 3] = 4;
      tablica[3, 4] = 1;

      //utworzenie instancji klasy
      var floyd = new Floyd();
      //wyliczenie odległości między wierzchołkami
      floyd.Evaluate(rozmiar_tablicy, tablica);

      //pobranie ścieżki między wierzchołkami podanymi w parametrze metody
      var test = floyd.GetPath(0, 4);

      foreach (var item in test)
      {
        Console.WriteLine(item.ToString());
      };

      Console.ReadLine();
    }
  }

  class Floyd
  {
    //stała - nieskończoność
    public const int INFINITI = int.MaxValue;

    //tymczasowa zmienna, podczas iteracji przechowuje wartosc obliczaną wg algorytmu
    int[,] nastepnik;

    //ścieżka 
    int[,] sciezka;

    //wyliczenie odległości między wierzchołkami w grafie
    public void Evaluate(int rozmiar_tablicy, int[,] sciezka)
    {
      this.sciezka = sciezka;
      nastepnik = new int[rozmiar_tablicy, rozmiar_tablicy];
      for (int i = 0; i < rozmiar_tablicy; i++)
        for (int j = 0; j < rozmiar_tablicy; j++)
          if (sciezka[i, j] == INFINITI)
            nastepnik[i, j] = INFINITI;
          else
            nastepnik[i, j] = i;
      for (int k = 0; k < rozmiar_tablicy; k++)
        for (int i = 0; i < rozmiar_tablicy; i++)
          for (int j = 0; j < rozmiar_tablicy; j++)
            if (sciezka[i, k] != INFINITI && sciezka[k, j] != INFINITI &&
        sciezka[i, k] + sciezka[k, j] < sciezka[i, j])
            {
              sciezka[i, j] = sciezka[i, k] + sciezka[k, j];
              nastepnik[i, j] = k;
            }

      //sprawdzenie czy nie ma ujemnych ścieżek
      for (int i = 0; i < rozmiar_tablicy; i++)
        if (sciezka[i, i] < 0)
          throw new ArgumentException("Negative cycles");
    }

    //pobranie najkrótszej ścieżki 
    public List<int> GetPath(int start, int meta)
    {
      var path = new List<int>();

      if (nastepnik == null)
        return null;
      if (nastepnik[start, meta] == INFINITI)
        return new List<int>();
      if (start == meta)
        return new List<int>() { start };
      getPathRekonstruktor(path, start, meta);
      path.Add(meta);

      return path;
    }

    //metoda rekursywna do pobierania ścieżki między węzłami
    private void getPathRekonstruktor(List<int> sciezka, int start, int meta)
    {
      int posredni = nastepnik[start, meta];
      if (posredni == start)
      {
        sciezka.Add(start);
        return;
      }
      getPathRekonstruktor(sciezka, start, posredni);
      getPathRekonstruktor(sciezka, posredni, meta);
    }
  }
}