Menu Zamknij

Algorytm Dijkstry (w trakcie pisania)

Wyszukiwanie najkrótszej drogi między parą wierzchołków w grafie

Algorytm Floyda-Warshalla w przeciwieństwie do algorytmu Dijkstry można było zastosować w grafach z ujemnymi wagami krawędzi, warunkiem było aby w grafie nie występowały ujemne pętle.

Algorytm Dijkstry jest algorytmem zachłannym czyli w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego, najlepiej rokującego w danej chwili rozwiązania częściowego. Podczas pracy algorytmu nie jest dokonywana ocena odnośnie całokształtu jedynie ocena lokalna i wybierane jest rozwiązanie lokalnie optymalne.

Przykładowe zastosowanie algorytmu Dijkstry

Algorytm ten może być wykorzystywany przy obliczaniu najkrótszej drogi na mapie zakładając, że każde skrzyżowanie to wierzchołek a odległości między nimi to wagi. Również jest wykorzystywany przy trasowaniu w sieciach komputerowych w protokole OSPF (wiki).

Działanie algorytmu

Algorytm polega na wybieraniu drogi, która w danej chwili ma najniższy koszt. Startując z wierzchołka s szukamy wagi która jest najniższa i przechodzimy do wierzchołka po tej krawędzi.

Algorytm ten również ma złożoność O(n2) zaś Floyda-Warshalla O(n3). Również jego zaletą jest to, że nie są obliczane wszystkie odległości tylko wyszukiwana ta do celu, dzięki czemu może algorytm zakończyć się wcześniej, co nie ma miejsca w Floydzie-Warshallu. Również tam gdzie graf się zmienia warto rozważyć ten algorytm, przy niezmiennych Floyd-Warshall.

Implementacja kodu

Do testowania implementacji zastosujemy ten sam graf co w algorytmie Floyda-Warshalla:

Ryc. 1. Graf do testowania implementacji kodu
Ryc. 2. Macierz sąsiedztwa grafu z Ryc. 1.
using System;

namespace Dijkstra
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Przykładowa implementacja algorytmu Dijkstry");

      //przygotowanie danych
      //utworzenie tablicy
      int rozmiar_tablicy = 5; //ilosc wierzchołków grafu
      var tablica = new int[rozmiar_tablicy, rozmiar_tablicy];

      //wypełnienie tablicy

      for (int i = 0; i < rozmiar_tablicy; i++)
        for (int j = 0; j < rozmiar_tablicy; j++)
        {
          tablica[i, j] = Dijkstra.INFINITI;
        }

      //uzupełnienie macierzy sąsiedztwa
      //tablica zaharkodowana, najlepiej by było przekazywać macierz jako parametr
      tablica[0, 1] = 2;
      tablica[0, 2] = 3;
      tablica[1, 3] = 3;
      tablica[1, 4] = 7;
      tablica[2, 3] = 4;
      tablica[3, 4] = 1;

      //utworzenie instancji klasy
      var dijkstra = new Dijkstra(tablica);

      //pobranie ścieżki między wierzchołkami podanymi w parametrze metody
      var test = dijkstra.GetPath(0, 4);

      foreach (var item in test)
      {
        Console.WriteLine(item.ToString());
      };

      Console.ReadLine();
    }

    class Dijkstra
    {
      //stała - nieskończoność
      public const int INFINITI = int.MaxValue;
      public int[,] Tablica { get; set; }
      public Dijkstra(int[,] tablica)
      {
        Tablica = tablica;
      }


      public int[] GetPath(int start, int meta)
      {
        int rozmiarTablicy = Tablica.GetLength(0);
        int[] odleglosc = new int[rozmiarTablicy];
        int[] poprzednik = new int[rozmiarTablicy];
        int[] wezel = new int[rozmiarTablicy];

        for (int i = 0; i < odleglosc.Length; i++)
        {
          odleglosc[i] = poprzednik[i] = INFINITI;
          wezel[i] = i;
        }

        odleglosc[start] = 0;

        do
        {
          int najmniejszy = wezel[0];
          int najmniejszyIndex = 0;
          for (int i = 0; i < rozmiarTablicy; i++)
          {
            if (odleglosc[wezel[i]] < odleglosc[najmniejszy])
            {
              najmniejszy = wezel[i];
              najmniejszyIndex = i;
            }
          }

          rozmiarTablicy--;
          wezel[najmniejszyIndex] = wezel[rozmiarTablicy];

          if (odleglosc[najmniejszy] == INFINITI || najmniejszy == meta)
          {
            break;
          }

          for (int i = 0; i < rozmiarTablicy; i++)
          {
            int j = wezel[i];
            int nowaOdleglosc = odleglosc[najmniejszy] + Tablica[najmniejszy, j];
            if (nowaOdleglosc < odleglosc[j])
            {
              odleglosc[j] = nowaOdleglosc;
              poprzednik[j] = najmniejszy;
            }
          }
        }
        while (rozmiarTablicy > 0);

        return RekonstruktorSciezki(poprzednik, start, meta);
      }

      public int[] RekonstruktorSciezki(int[] prev, int start, int meta)
      {

        int[] ret = new int[prev.Length];
        int currentNode = 0;
        ret[currentNode] = meta;
        while (ret[currentNode] != INFINITI && ret[currentNode] != start)
        {
          ret[currentNode + 1] = prev[ret[currentNode]];
          currentNode++;
        }
        if (ret[currentNode] != start)
          return null;
        int[] reversed = new int[currentNode + 1];
        for (int i = currentNode; i >= 0; i--)
          reversed[currentNode - i] = ret[i];
        return reversed;
      }
    }
  }
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *